ફેક્ટરી પ્રવાસ

ફેક્ટરી ચાર

cargo warehouse
કાર્ગો વેરહાઉસ
back seam
પાછળ સીમ
circular loom
પરિપત્ર લૂમ
coating workshop
કોટિંગ વર્કશોપ
print workshop
પ્રિંટ વર્કશોપ
drawing woven workshop
ડ્રોઇંગ વણાયેલી વર્કશોપ
sewing workshop
સીવી વર્કશોપ
Lamination
લેમિનેશન
starlinger coating
સ્ટારલિન્જર કોટિંગ
starlinger machine
સ્ટારલીંગર મશીન